Algemene Voorwaarden

Onze fakturen zijn contant betaalbaar te Hamont-Achel, zonder disconto, tenzij tegengestelde overeenkomst. De ontvangst van de faktuur geldt van Rechtswege en volgens art. 1139 BW als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en alleen al door het verstrijken van de termijn. In geval van niet-betaling van de faktuur op haar vervaldag zullen er van Rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn à rato van 1.5% per maand, te rekenen op het faktuurbedrag vermeerderd met de eventuele verhogingsbedingen. Ten titel van administratie- en inningskosten zal bij niet-betaling van de faktuur op haar vervaldag het faktuurbedrag forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met 15%, met een minimum van 210 Euro, dit onverminderd de toepassing van de verwijlintresten. In deze vergoeding zijn de gerechts- en uitvoeringskosten niet inbegrepen. Dit doet geen afbreuk aan alle andere Rechten en schadevergoedingen te onzen gunste. Indien bij maandelijkse afbetaling een enkele betaling niet op tijd gedaan wordt is de gehele nog te betalen som automatisch en onmiddellijk opeisbaar. Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende de fakturen schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de faktuur. Alle betwistingen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Hasselt. Door het aanvaarden van onze fakturen hecht de klant zijn akkoord aan de hierboven genoemde voorwaarden.